Verzuimgraad


NLInvesteert voert een actief beleid om het aantal afboekingen op de door haar bemiddelde leningen zo veel mogelijk te beperken. Wij bereiken dit door een zorgvuldige selectie van de investeringproposities op het platform en een doorlopende monitoring van de afgesloten leningen. Toch kan het gebeuren dat, ondanks de door ons getroffen maatregelen, een ondernemer (een gedeelte van) de lening niet terug kan betalen. Wij zijn dan genoodzaakt om deze lening af te boeken.

Hoe beschermt NLInvesteert mijn netto-rendement?
Wanneer een projecteigenaar in verzuim is, komt NLInvesteert direct in actie om de belangen van de investeerders te borgen. Daarvoor is een systeem van continue monitoring ingericht. Er wordt niet gewacht. De insteek is om problemen voor te zijn. Periodiek ontvangt u ook een update over de ontwikkelingen van de onderneming waaraan u geld uitleent. Zo kunt u zelf actief volgen wat er gebeurt.

Om u een duidelijk beeld te geven over onze historische resultaten en om u in de gelegenheid te stellen hierover uw eigen afwegingen te maken, informeren wij u hieronder over de historische verzuimgraad van onze leningenportefeuille.

Wat zegt de verzuimgraad mij?
De verzuimgraad betreft het aantal projecten dat in enig jaar een betalingsachterstand heeft of heeft gehad van meer dan 90 dagen in verhouding tot het aantal lopende projecten in dat jaar.

Er is sprake van verzuim als een leningnemer een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen heeft, of als de verwachting bestaat dat deze situatie gaat ontstaan (bijvoorbeeld bij een faillissement).

Dit percentage heeft niet direct invloed op uw netto rendement. In de portefeuilledetails die maandelijks worden gepubliceerd kunt u de ontwikkeling van het netto rendement volgen.

Onderaan deze pagina leest u meer over wat NLInvesteert doet om verzuim te voorkomen en over onze werkwijze bij intensieve begeleiding.


2022

NLI score
1
2
3
4
5

Totaal


Aantal lopende projecten 
2
72
181
78
0

333
Aantal projecten in verzuim
0
0
3
1
0

4
Verzuimpercentage
0,00%
0,00%
1,66%
1,28%
0,00%

1,20%

2023

NLI score
1
2
3
4
5

Totaal

Aantal lopende projecten
4
95
192
73
0

364
Aantal projecten in verzuim
0
3
7
5
0

15
Verzuimpercentage
0,00% 
3,16%
3,65%
6,85%
0,00%

4,12%

Verwachte verzuimgraad

NLI score
1
2
3
4
5

Totaal

Verwacht verzuimpercentage
0,00%
1,80%
2,68%
3,97%
0,00%

2,73%


Wat gebeurt er als de ondernemer te laat of niet betaalt?
Zodra een termijn wordt gemist, ontvangt de ondernemer per omgaande een betalingsherinnering. Wanneer niet binnen een week de openstaande termijn alsnog ontvangen is, gaan wij in gesprek met de ondernemer. We brengen de problematiek in kaart en gaan na waarom de verplichtingen niet nagekomen kunnen worden. Als de mogelijkheid bestaat maken wij betaalafspraken met de ondernemer en/of sturen wij de ondernemer een ingebrekestellingsbrief en/of starten wij een traject van intensieve begeleiding met als doel om de onderneming weer “fit voor financiering” te maken. Bij elke financiering maken wij in het belang van u als investeerder de afweging welke maatregelen passend zijn. 

Wanneer valt een onderneming onder Intensieve Begeleiding?
Een ondernemer komt in een traject van intensieve begeleiding als deze meer dan eens niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of niet voldoet aan de afspraken uit de leningsovereenkomst, zoals de periodieke informatievoorziening. Ook andere omstandigheden die een gevaar kunnen (gaan) vormen voor de continuïteit van de onderneming zijn aanleiding om dit traject op te starten. Wanneer de begeleiding van een ondernemer intensiever wordt, gaat de frequentie van de berichtgeving veelal ook omhoog. In het voortgangsbericht kan het voorkomen dat wij niet volledige openheid kunnen geven over de voortgang of proces. Reden hiervoor is dan de geheimhoudingsplicht en/of het voorkomen dat het proces om tot een oplossing te komen wordt verstoord. 

Welke mogelijkheden zijn er als een onderneming niet aan zijn verplichtingen voldoet?
A - Herziening van de afspraken in de leningsovereenkomst.
Wanneer het in belang is van u als investeerder, de situatie van ondernemer en onderneming is geanalyseerd en er blijkt voldoende toekomstperspectief om door te gaan, kunnen de afspraken in de leningsovereenkomst worden aangepast. De zogenaamde default situatie wordt dan opgeheven. Daarmee neemt ook het investeringsrisico voor u als investeerder af.

B - Opzegging van de leningsovereenkomst.
Wanneer wij de leningsovereenkomst moeten opzeggen, wordt overgegaan tot uitwinning van de zekerheden. Als ondersteuning maken wij gebruik van een gespecialiseerde jurist. 
De Stichting Zekerheden NLInvesteert zal namens de investeerder de belangen behartigen ten aanzien van de afwikkeling van de lening. De kans bestaat dat uitwinnen van de zekerheden onvoldoende is om uw investering volledig terug te betalen. Daarbij komt dat het uitwinnen van zekerheden een tijdrovend proces is met een onzekere uitkomst.

Wat gebeurt er bij een faillissement?
Ook wanneer sprake is van een faillissement gaan wij over tot uitwinning van de zekerheden. Hierbij hebben wij namens de investeerders rechtstreeks contact met de aangestelde curator. Als ondersteuning maken wij gebruik van een gespecialiseerde jurist. De Stichting Zekerheden NLInvesteert zal de belangen behartigen ten aanzien van de afwikkeling van het faillissement. De kans bestaat dat uitwinnen van de zekerheden onvoldoende is om uw investering terug te betalen. Dit is een risico dat hoort bij het verstrekken van leningen.

Hoe kunt u het beste omgaan met de risico's die samenhangen met de investeringen?
Het verdient aanbeveling om uw investeringen over meerdere projecten te spreiden en niet meer dan 10% van uw beschikbaar vermogen te investeren. Laat u in dit kader ook informeren over de mogelijkheden die onze fondsen voor u kunnen bieden (vanaf EUR 100.000,=).