Veelgestelde vragen door ondernemers


Wat is de doorlooptijd van mijn aanvraag?

De doorlooptijd verschilt per casus, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. Nadat uw aanvraag is ingediend nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op voor het vervolg.

Hoe lang is de looptijd van mijn cofinanciering?

Dat is afhankelijk van wat passend is, maar de financiering loopt minimaal 6 maanden.

Hoe moet ik aflossen?

Voor het leningdeel geldt een annuïtair aflossingsschema.

Is er een minimum- en maximumbedrag voor de financiering?

Er geldt een minimumbedrag van EUR 250.000,=, er is geen maximum.

Hoe wordt het rentepercentage bepaald?

Het rentepercentage wordt bepaald op basis van de NLI-score. Deze score duidt de kredietwaardigheid van uw onderneming en is leidend voor de bandbreedte van de risicoklasse. De volgende risicoklassen worden daarbij onderscheiden:


Rentabiliteitscore wordt procentueel afgeleid van wat er van de 100% gerealiseerde cashflow overblijft. Dit na eliminatie van incidenten en na aftrek van alle aflossingsverplichtingen, na het aangaan van nieuwe financieringen. Afhankelijk van de achtergrond van het bedrijf wordt de cashflowbelasting door onder andere (vervangings-)investeringen en financiering van groei, in de score meegenomen.

TotalDebt/EBITDA wordt bepaald na inbreng van de nieuwe (achtergestelde) financiering. Deze verhouding van schulden ten opzichte van de winst, zegt iets over het vermogen van de onderneming om de schulden terug te betalen.

Solvabiliteitscore is het percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal na kredietverlening. Dit percentage wordt beïnvloed door aantoonbare stille reserves, oninbare debiteuren, aftrek goodwill etc.

Liquiditeitscore staat gelijk aan het kengetal current ratio (vlottend activa /vlottende passiva).

Counter party risk betreft een kwalitatieve beoordeling van de ondernemer, de onderneming en de markt.

Bent u ondernemer en heeft u financiering nodig voor uw bedrijf? Dien direct uw aanvraag in.