Bedrijfsfinanciering 

Wat zijn de mogelijkheden
voor u als ondernemer?


Bent u ondernemer en heeft u financiering nodig voor uw bedrijf? Dien direct uw aanvraag in.

Bedrijfsfinanciering voor ondernemers


Alternatieve financiering is de nieuwe werkelijkheid voor ondernemers die een bedrijfsfinanciering nodig hebben. Eén financieringssmaak voldoet niet meer. Naast traditionele bancaire, lease- en/of factoringoplossingen zijn steeds vaker alternatieve financieringsmogelijkheden nodig om een totale financieringsbehoefte in te kunnen vullen. Dit noemen we cofinanciering; ook wel stapelfinanciering, pizzafinanciering of gecombineerde financiering genoemd.


Middels cofinanciering worden verschillende kapitaalsoorten, traditioneel en alternatief, gecombineerd. Nog steeds kan bij een bank tegen de meest gunstige voorwaarden gefinancierd worden. Aanvullende financiering wordt via “de alternatieve partijen” ingevuld. Denk hierbij aan landelijke fondsen, ontwikkelingsmaatschappijen, nieuwerwetse werkkapitaalverschaffers en private investeerders.Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl

Cofinanciering

Middels cofinanciering worden verschillende kapitaalsoorten, traditioneel en alternatief, gecombineerd. Nog steeds kan bij een bank tegen de meest gunstige voorwaarden gefinancierd worden. Aanvullende financiering wordt via “de alternatieve partijen” ingevuld. Denk hierbij aan landelijke fondsen, ontwikkelingsmaatschappijen, nieuwerwetse werkkapitaalverschaffers en private investeerders.

Bedrijfsfinanciering als groeikapitaal

Cofinanciering is bedoeld om ondernemingen door een groeifase heen te helpen, of om een overname mogelijk te maken. Als NLInvesteert zijn we gespecialiseerd in cofinanciering. Zoals bij iedere bedrijfsfinanciering dienen de liquiditeiten binnen een bedrijf voldoende te zijn om met enige ontspanning aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen, dan wel op termijn het uitkeren van dividend mogelijk maken. Hoe wij dat beoordelen? Dat doen we aan de hand van onze NLI-score.

Wat is de NLI-score?

De NLI-score is een creditscore die de kredietwaardigheid duidt van een onderneming. Deze score is leidend voor de bandbreedte van de risicoklasse. Wij stellen de NLI-score vast op basis van ons scoringsmodel dat door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is getoetst en goedgekeurd.

Bedrijfsfinanciering met achtergestelde lening

Een bedrijfsfinanciering die door middel van cofinanciering is samengesteld heeft een groot voordeel. Hiermee wordt namelijk de kans op een bancaire financiering, nog steeds de meest voordelige vorm van financieren, een stuk groter. Bijvoorbeeld in de vorm van een achtergestelde lening, dan wel mezzaninefinanciering. Zowel achtergestelde leningen als mezzaninefinanciering worden namelijk vaak beschouwd als eigen vermogen op de balans van een onderneming.

Wat is een achtergestelde lening?

Een achtergestelde lening is een lening waarbij de verstrekker van het krediet, degene die de lening uitgeeft, in het geval van faillissement van het bedrijf wordt achtergesteld op andere de meeste andere schuldeisers. Dit betekent dat deze schuldeiser pas als één van de laatste betaald hoeft te worden en dus hoogst waarschijnlijk weinig tot niets terugziet van de verstrekte lening. Alleen de houders van een obligatie of een aandeel staan nog achter de verstrekker van deze lening. Een mezzanine lening is in feite hetzelfde als een achtergestelde lening en kent ook dezelfde risico’s. Het verschil is dat bij een mezzanine lening een middenweg wordt gevonden tussen het eigen kapitaal en het geleende geld.

Bedrijfsfinanciering met verschillende aflossingsvormen

Er zijn grofweg drie aflossingsvormen bij een bedrijfsfinanciering: lineair, annuïtair of aflossingsvrij. Bij de eerste twee vormen kan er tevens sprake zijn van een ‘grace’ periode. In deze periode wordt er niet afgelost en alleen rente betaald. 

Annuïtaire bedrijfslening

Een annuïtaire lening is een lening waarbij voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat het totale bedrag aan rente en aflossing per termijn gelijk is, en zodanig dat aan het eind van de looptijd de gehele lening is terugbetaald. Dit betekent dat in het begin van de lening het rentedeel relatief groot is en het aflossingsdeel relatief klein. Gedurende de looptijd neemt de rentedeel af en het aflossingsdeel toe.

Lineaire bedrijfslening

Een lineaire lening wordt gedurende de looptijd van de lening in gelijke delen afgelost. De periodieke verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag). Aan het begin van de looptijd is het openstaande saldo nog relatief hoog, en wordt er relatief veel rente betaald. Omdat het openstaande saldo steeds kleiner wordt, is het te betalen rentedeel ook steeds lager.

Aflossingsvrije bedrijfslening

Een aflossingsvrije lening is een lening met een eenmalige totale aflossing aan het einde van de looptijd. Deze vorm wordt ook wel een ‘bullet’ genoemd. Afhankelijk van de leningsvoorwaarden wordt de rente gedurende of ook aan het einde van de looptijd betaald.

Bedrijfsfinanciering en zekerheden

Naast aflossingscapaciteit zijn ook de zekerheden van belang die u als ondernemer kunt bieden.
Primaire zekerheden zijn voor leninggevers de sterkste zekerheden bij het verstrekken van een bedrijfsfinanciering. Een eerste hypothecaire inschrijving op een woonhuis of bedrijfspand is bijvoorbeeld een primaire zekerheid. Onroerend goed is waardevast en daarom een waardevolle zekerheid. Een gesecureerde borgtocht kan ook. Dit is borg staan met een zekerheid. Bijvoorbeeld wanneer iemand met de overwaarde op zijn of haar woning borg staat. Een bank kan dan een extra hypothecaire inschrijving op de betreffende woning plaatsen om waarde aan de borg te kunnen ontlenen. Een andere primaire zekerheid is de verpanding van spaargelden.

Naast primaire zijn er ook secundaire zekerheden. Voorbeelden van secundaire zekerheden zijn de verpanding van debiteuren. Wanneer de ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan de geldgever aanspraak maken op de openstaande debiteurenvorderingen. Daarnaast is ook verpanding van vaste activa een secundaire zekerheid. Hier gaat het om machines, inventaris en transportmiddelen die verpand kunnen worden.

Bedrijfsfinanciering en additionele zekerheden

Tenslotte zijn er ook nog de additionele zekerheden die de leninggever de juiste zekerheid kunnen geven bij het verstrekken van een bedrijfsfinanciering. Deze gelden meer als een soort commitment. Een voorbeeld van additionele zekerheden is de verpanding van een overlijdensrisicoverzekering, zodat een lening bij overlijden van de ondernemer afgelost kan worden. Ook een vermogensverklaring, een ‘no change of ownership’ clausule, een beëindiging huurovereenkomst wanneer een pand van de ondernemer verhuurd wordt aan derden of een ongesecureerde borgtocht zijn voorbeelden van additionele zekerheden.

Vraag nu uw bedrijfsfinanciering aan!
Wilt u zelf de mogelijkheden ontdekken? Doe dan hier uw aanvraag. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.