Ondernemers, investeerders en
financiers komen samen bij
NLInvesteert.

Doe je aanvraag.

Ben je ondernemer en heb je financiering nodig voor je bedrijf? Dien direct je aanvraag in.

a
Achtergestelde lening
Een lening waarbij degene die de lening uitgeeft, in het geval van faillissement van het bedrijf wordt achtergesteld op andere schuldeisers.
Lees meer
b
Borgstellingskrediet
Een lening waarbij de Nederlandse overheid voor een deel garant staat.
Lees meer
c
Cofinanciering
Het combineren van verschillende financieringsbronnen wordt cofinanciering genoemd. Doel is de verschillende financieringsbronnen zo efficiënt mogelijk in te zetten, waarmee de benodigde financieringsruimte tegen overall zo gunstig mogelijke condities wordt verkregen.
Counter Party Risk
Betreft een kwalitatieve beoordeling van de ondernemer, de onderneming en de markt.
d
Dividend
Dividend is de uitkering van een deel van de winst van een onderneming aan aandeelhouders, dat omgerekend per aandeel wordt uitgekeerd in de vorm van geld of aandelen.
f
Factoring
Factoring is een financieringsvorm waarbij uw openstaande debiteuren facturen verkocht worden. De factoringmaatschappij keert u vooraf een gedeelte van de facturen uit aan uw onderneming, waardoor u meteen beschikking heeft over de financiële middelen.
Faillissement
De situatie waarin een debiteur niet meer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. De rechtbank kan in dit geval een faillissement uitspreken; een vonnis waarin wordt verklaard dat de debiteur zijn betalingen heeft gestaakt. Beslag wordt gelegd op het vermogen, waaruit de aangestelde curator de schuldeisers voldoet en de afwikkeling van het faillissement regelt.
g
Groeikapitaal
De financiering die nodig is om met uw bedrijf te kunnen groeien.
l
Liquiditeitscore
Staat gelijk aan het kengetal current ratio (vlottend activa /vlottende passiva).
Loan-to-value
De verhouding tussen de lening en de waarde van het gefinancierde object.
m
Mezzaninefinanciering
Een mezzaninefinanciering of -lening is een vorm van achtergestelde lening.
Lees meer
n
Negatief eigen vermogen
Bij een negatief eigen vermogen is de boekwaarde van de activa lager dan de schulden van de onderneming.
NLI-score
De NLI-score – ook wel creditscore genoemd – duidt de kredietwaardigheid van een onderneming en is leidend voor de bandbreedte van de risicoklasse. Wij stellen de NLI-score vast op basis van ons scoringsmodel dat door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is getoetst en goedgekeurd.
No change of ownership
Een 'no change of ownership' valt onder de additionele zekerheden. Het is een beëindigingsbepaling die in de overeenkomst en/of algemene voorwaarden opgenomen wordt. Het houdt in dat de ene contractspartij bevoegd is om de overeenkomst te beëindigen wanneer een pand van de ondernemer verhuurd wordt aan derden.
o
Obligaties
Een lening van een bedrijf. Als investeerder kunt u een lening verschaffen aan een bedrijf. Als vergoeding voor het verstrekken van obligaties ontvangt u een rente. Elke obligatie heeft een bepaalde looptijd. Aan het einde van de looptijd wordt de obligatie ingelost, u krijgt dan uw geld terug.
r
Rentabiliteitscore
wordt procentueel afgeleid van wat er van de 100% gerealiseerde cashflow overblijft. Dit na eliminatie van incidenten en na aftrek van alle aflossingsverplichtingen, na het aangaan van nieuwe financieringen. Afhankelijk van de achtergrond van het bedrijf wordt de cashflowbelasting door onder andere (vervangings-)investeringen en financiering van groei, in de score meegenomen.
s
Sociaal rendement
Een investeerder investeert niet in een anonieme organisatie, maar in een bedrijf dat letterlijk dichtbij (in de regio) staat. Dit levert niet alleen de kans op een goed ‘financieel rendement’, maar ook de mogelijkheid om voor de eigen regio van betekenis te zijn. Dat noemen we het ‘sociaal rendement’.
Solvabiliteitscore
Is het percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal na kredietverlening. Dit percentage wordt beïnvloed door aantoonbare stille reserves, oninbare debiteuren, aftrek goodwill etc.
t
Total debt / EBITDA
Wordt bepaald na inbreng van de nieuwe (achtergestelde) financiering. Deze verhouding van schulden ten opzichte van de winst, zegt iets over het vermogen van de onderneming om de schulden terug te betalen.
Track Record
De prestaties en betrouwbaarheid van een onderneming uit het verleden.