Veelgestelde vragen door investeerders


Op welke manier investeert u bij NLInvesteert?

De financiering vindt meestal plaats door een lening. Op deze lening wordt, op basis van het risico, een passend rendement afgegeven. In de regel tussen de 7% en 10%. De lening heeft een annuïtair aflossingsschema. 

Hoe kan ik per project de risico’s inschatten voordat ik investeer?

Iedere financieringsaanvraag krijgt een NLI-score. Deze duidt de risicocategorie aan (en is tevens leidend voor de hoogte van de rente). De NLI-score is gebaseerd op een persoonlijke kennismaking met en inschatting van de ondernemer en onderneming en de beoordeling van onze financieel specialisten van iedere financieringsaanvraag op solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Samen leidt dit tot de NLI-score. Van iedere financieringsaanvraag kunt op onze website een uitgebreide beschrijving vinden van de betreffende ondernemer, onderneming en het financieringsdoel, evenals onze analyse. Zo kunt u zelf een overwogen keuze maken. Wilt u meer informatie of de ondernemer zelf een aantal vragen stellen? Dat kan.

Hoe beperkt NLInvesteert de risico's?

Financieren van ondernemers levert een mooi rendement op, maar u loopt het risico uw geld kwijt te raken. NLInvesteert probeert wanbetaling zoveel mogelijk uit te sluiten en te voorkomen. Dat doen wij zowel voor de start van een financiering als tijdens de looptijd van een financiering.

Voor de start van de financiering
NLInvesteert beoordeelt iedere financieringsaanvraag zorgvuldig. De NLInvesteert regiodirectie beoordeelt de ondernemer en de onderneming (markt, strategie, team, inrichting, commercie, e.d.). Onze deskundige financieel experts beoordelen de cijfers van de betreffende onderneming op solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Dit levert een overwogen inschatting van het kredietrisico op, uitgedrukt in de NLI-score. Deze score wordt toegelicht. De gewetensvraag die altijd geldt en waar ook antwoord op wordt gegeven is: ‘zou ik hier mijn eigen geld in steken? En waarom?’ Het besluit om een aanvraag daadwerkelijk te publiceren ligt bij de directie van NLInvesteert.

Tijdens de looptijd van de financiering
NLInvesteert laat de ondernemer niet los tijdens de looptijd van de financiering. Periodiek ontvangt u een update over de ontwikkelingen van de onderneming waaraan u geld uitleent. Zo kunt u zelf actief volgen wat er gebeurt.

Bij achterstanden in betaling van rente en aflossing
Wanneer een ondernemer, ondanks de zorgvuldige beoordeling vooraf en de begeleiding tijdens de looptijd van de financiering, toch niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, informeren wij u direct. In overleg met de ondernemer bespreken we, indien gewenst, een nieuwe betalingsregeling. Als de ondernemer failliet gaat zal vanuit de Stichting Zekerheden aanspraak gemaakt worden op de betreffende onderpanden die verbonden zijn aan de lening.

Voor welk bedrag mag ik investeren?

Voor zakelijke investeerders (vanuit een rechtspersoon) geldt er geen maximum. Voor particuliere investeerders geldt vanuit de AFM een maximum van €80.000,- per jaar.

Werken jullie onder toezicht van de AFM?

Voor de diensten van NLInvesteert heeft de Autoriteit Financiële Markten de ‘ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden’ afgegeven. Voordat wij deze hebben ontvangen, is er onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid van betrokken bestuurders en medewerkers. Daarnaast is ook de inzichtelijkheid van de organisatiestructuur en het businessmodel getoetst. Als NLInvesteert onderhouden we regelmatig contact met de Autoriteit Financiële Markten uit hoofde van de ontheffingsverklaring.

Zijn jullie een fonds?

Nee, NLInvesteert is geen fonds. Investeringen vinden ‘case-by-case’ plaats. Voor iedere financieringsaanvraag zoeken we dus passende cofinanciering. Een mix van kapitaal van ‘informal investors’, lokale overheden, ontwikkelingsmaatschappijen en financiële dienstverleners. 

Hoe voorkomen jullie dat het misgaat nadat de financiering is verstrekt?

Gedurende de looptijd van de financiering laten we de ondernemer niet los. Periodiek ontvangt u een update over de ontwikkelingen van de onderneming waaraan u geld uitleent. Zo kunt u zelf actief volgen wat er gebeurt.

Wat als de ondernemer rente en aflossing toch niet meer kan voldoen?

Wanneer een ondernemer, ondanks de zorgvuldige beoordeling vooraf en de begeleiding tijdens de looptijd van de financiering, toch niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, informeren wij u direct. In overleg met de ondernemer bespreken we, indien gewenst, een nieuwe betalingsregeling. Als de ondernemer failliet gaat zal vanuit de Stichting Zekerheden aanspraak gemaakt worden op de betreffende onderpanden die verbonden zijn aan de lening

Wat als NLInvesteert failliet gaat, terwijl ik financieringen heb lopen?

Een faillissement van NLInvesteert, raakt de belangen van de investeerder niet. De leningovereenkomst tussen de ondernemer en de investeerder blijft onverkort van kracht. NLInvesteert is geen partij is in deze leningovereenkomst. De betalingen uit hoofde van de leningovereenkomst tussen ondernemer en investeerder lopen via de bankrekening van de stichting beheer NLInvesteert. Daarmee zijn deze geldstromen gescheiden van de onderneming waarin de exploitatie van NLInvesteert gevoerd wordt.

De initiatiefnemers van NLInvesteert verplichten zich de continuïteit van het betalingsverkeer tot einde looptijd van de laatste financiering te borgen. Dan wel onder eigen beheer, dan wel door de administratie (die eenvoudig is en in hoge mate gestandaardiseerd) onder te brengen bij een derde partij (accountant/administratiekantoor).

Wat is jullie eigen verdienmodel?

Wij verdienen ons geld met een vergoeding die wij vragen van de geldlener voor de beoordeling van zijn financieringsaanvraag en tevens een vergoeding die we vragen voor de structurering en publicatie van zijn aanvraag binnen ons netwerk. Daarnaast ontvangen wij een succesfee indien we er in slagen een financiering te organiseren (no cure no pay). Gedurende de looptijd vragen wij van de ondernemer en van de investeerders een fee over de totale cofinanciering voor beheeractiviteiten (geldverkeer, monitoring, communicatie, e.d.). 

Hoe zijn jullie gefinancierd?

De aandeelhouders hebben allen eigen vermogen geïnvesteerd en een lening verstrekt aan de B.V.

Investeert NLInvesteert zelf ook?

Ja, de aandeelhouders van NLInvesteert investeren zelf ook mee in de projecten op het platform.

Zijn mijn gegevens als investeerder openbaar?

Nee. Alle investeerders die via NLInvesteert investeren blijven anoniem. Ook voor de ondernemer waaraan u geld uitleent zijn uw persoonlijke gegevens niet zichtbaar, deze worden dan ook niet opgenomen in de leningovereenkomst die tussen beide partijen gesloten wordt. Dit kunt u zien in de modelovereenkomsten die we hebben gepubliceerd.

Hoe wordt mijn investering contractueel vastgelegd met de onderneming?

Als de leningaanvraag definitief is volgeschreven, wordt er een leningovereenkomst gesloten tussen de ondernemer en de investeerder. NLInvesteert tekent namens alle investeerders, zodat anonimiteit gegarandeerd blijft. U kunt de modelovereenkomst raadplegen in het voetmenu op onze homepage. 

Hoe wordt het rentepercentage bepaald voor de leningen?

Het rentepercentage wordt bepaald op basis van de NLI-score. Deze score duidt de kredietwaardigheid van de onderneming en is leidend voor de bandbreedte van de risicoklasse. De volgende risicoklassen worden daarbij onderscheiden:


Rentabiliteitscore wordt procentueel afgeleid van wat er van de 100% gerealiseerde cashflow overblijft. Dit na eliminatie van incidenten en na aftrek van alle aflossingsverplichtingen, na het aangaan van nieuwe financieringen. Afhankelijk van de achtergrond van het bedrijf wordt de cashflowbelasting door onder andere (vervangings-)investeringen en financiering van groei, in de score meegenomen.

TotalDebt/EBITDA wordt bepaald na inbreng van de nieuwe (achtergestelde) financiering. Deze verhouding van schulden ten opzichte van de winst, zegt iets over het vermogen van de onderneming om de schulden terug te betalen.

Solvabiliteitscore is het percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal na kredietverlening. Dit percentage wordt beïnvloed door aantoonbare stille reserves, oninbare debiteuren, aftrek goodwill etc.

Liquiditeitscore staat gelijk aan het kengetal current ratio (vlottend activa /vlottende passiva).

Counter party risk betreft een kwalitatieve beoordeling van de ondernemer, de onderneming en de markt.
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl