Informatie over NLInvesteert

Veelgestelde vragen door investeerders


Hoe kan ik investeren bij NLInvesteert?

Investeren bij NLInvesteert kan via ons platform vanaf €1.000,- per project. Klik hier om de investeringskansen te bekijken. Het is ook mogelijk om mee te doen via een fonds. Dit kan vanaf €100.000,-. Klik hier voor meer informatie over onze fondsen.

Werken jullie onder toezicht van de AFM?

Ja. NLInvesteert heeft een AFM-vergunning die voortkomt uit de nieuwe Europese verordening CSPR. Deze vergunning is in november 2022 verkregen. NLInvesteert was toen de derde partij in Nederland en de achtste in Europa met een CSPR-vergunning.

Valt de dienstverlening van NLInvesteert onder het depositogarantiestelsel?

Nee. Jouw investeringen via NLInvesteert vallen niet onder het depositogarantiestelsel.

Hoe kan ik per project de risico’s inschatten voordat ik investeer?

Iedere financieringsaanvraag krijgt een NLI-score. Deze duidt de risicocategorie aan (en is naast de dekkingsgraad en de modaliteiten van een lening leidend voor de hoogte van de rente). De NLI-score is gebaseerd op een persoonlijke kennismaking met en inschatting van de ondernemer en onderneming en de beoordeling van onze financieel specialisten van iedere financieringsaanvraag op financiële kengetallen zoals solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.
Samen leidt dit tot de NLI-score. Van iedere financieringsaanvraag kun je op onze website een uitgebreide beschrijving vinden van de betreffende ondernemer, onderneming en het financieringsdoel, evenals van onze analyse. Zo kun je zelf een weloverwogen keuze maken.

Hoe beperkt NLInvesteert de risico's?

Financieren van ondernemers levert een mooi rendement op, maar je loopt het risico je geld kwijt te raken. NLInvesteert probeert wanbetaling zoveel mogelijk uit te sluiten en te voorkomen. Dat doen wij zowel voor de start van een financiering als tijdens de looptijd van een financiering.

Voor de start van de financiering
NLInvesteert beoordeelt iedere financieringsaanvraag zorgvuldig. De NLInvesteert regiodirectie beoordeelt de ondernemer en de onderneming (markt, strategie, team, inrichting, commercie, e.d.). Onze deskundige financieel experts beoordelen de cijfers van de betreffende onderneming op solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Dit levert een afgewogen inschatting van het kredietrisico op, uitgedrukt in de NLI-score. Deze score wordt bij ieder project toegelicht. Voordat een project wordt gepubliceerd, wordt deze eerst besproken in de zogenaamde propositiecommissie. In deze commissie wordt de uitwerking, het kredietrisico en de financieringsstructuur nog eens goed besproken en waar nodig wordt de projectpresentatie hierop aangepast. Het besluit om een aanvraag daadwerkelijk te publiceren ligt bij de directie van NLInvesteert.

Tijdens de looptijd van de financiering
NLInvesteert laat de ondernemer niet los tijdens de looptijd van de financiering. Periodiek ontvang je een update over de ontwikkelingen van de onderneming waaraan je geld uitleent. Zo kun je zelf actief volgen wat er gebeurt.

Bij achterstanden in betaling van rente en aflossing
Wanneer een ondernemer, ondanks de zorgvuldige beoordeling vooraf en de begeleiding tijdens de looptijd van de financiering, toch niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, informeren wij je direct. In overleg met de ondernemer bespreken we, indien gewenst, een nieuwe betalingsregeling. Als de ondernemer failliet gaat zal vanuit de Stichting Zekerheden aanspraak gemaakt worden op de betreffende onderpanden die verbonden zijn aan de lening.

Hoe komt de risicobeoordeling van projecten tot stand?

De risicobeoordeling komt tot uitdrukking in de zogenaamde NLI-score. Deze score geeft naast de projectscore een indicatie van de kredietwaardigheid van de onderneming. De NLI-score is naast de dekkingsgraad van eventuele zekerheden en de modaliteiten van een leningleidend voor de rentevergoeding. Onderstaand vind je op hoofdlijnen de elementen die worden meegewogen in de beoordeling van de kredietwaardigheid:

Rentabiliteitscore wordt procentueel afgeleid van wat er van de 100% gerealiseerde cashflow overblijft. Dit na eliminatie van incidenten en na aftrek van alle aflossingsverplichtingen, na het aangaan van nieuwe financieringen. Afhankelijk van de achtergrond van het bedrijf wordt de cashflowbelasting door onder andere (vervangings-) investeringen en financiering van groei, in de score meegenomen.

TotalDebt/EBITDA wordt bepaald na inbreng van de nieuwe (achtergestelde) financiering. Deze verhouding van schulden ten opzichte van de winst, zegt iets over het vermogen van de onderneming om de schulden terug te betalen.

Liquiditeitscore staat gelijk aan de berekening van de DSCR (beschikbare middelen / rente- en aflossings verplichtingen). Dit kengetal geeft de verhouding aan tussen de betalingscapaciteit van een onderneming en haar financiële verplichtingen.

Solvabiliteitscore is het percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal na kredietverlening. Dit percentage wordt beïnvloed door aantoonbare stille reserves, oninbare debiteuren, aftrek goodwill en andere elementen.

Omvang onderneming wordt gemeten aan de hand van het aantal mensen dat meewerkt in de onderneming. Kenmerkend voor een kleine onderneming is de afhankelijkheid van een beperkt aantal personen.

Projectscore is een meer kwalitatieve beoordeling van de ondernemer, de onderneming en de
markt.

Dekkingsgraad van de lening is het percentage van de hoofdsom van de lening waar zekerheden tegenover staan. Bij de berekening worden marktconforme normen gehanteerd die sterk kunnen afwijken van de werkelijke bedragen die bij een eventueel faillissement kunnen worden geïncasseerd.

Van bovenstaande scores wegen de eerste drie het zwaarste mee in finale uitkomst van de NLI score. De beoordeling leidt voor ieder project tot een aangewezen een risicocategorie:
  1. Minimaal risico;
  2. Laag risico;
  3. Gemiddeld risico;
  4. Bovengemiddeld risico;
  5.  Aanzienlijk risico.


Hoe wordt de rente bepaald?

Het rentepercentage wordt bepaald op basis van de NLI-score cq. de risicobeoordeling. Iedere drie maanden wordt er op basis van de marktontwikkelingen een risicovrije vergoeding vastgesteld. Op basis van de risicocategorie wordt hier een extra vergoeding bij opgeteld. De dekkingsgraad van de lening door het vestigen van zekerheden kan vervolgens weer tot een bijstelling naar beneden leiden. Ook de modaliteiten van de lening hebben invloed op de rentevergoeding. Denk hierbij aan leningsvorm, aflossingswijze en -tempo en de looptijd.

Zijn mijn gegevens als investeerder openbaar?

Nee. Alle investeerders die via NLInvesteert investeren blijven anoniem. Ook voor de ondernemer waaraan je geld uitleent zijn jouw persoonlijke gegevens niet zichtbaar, deze worden dan ook niet opgenomen in de leningovereenkomst die tussen beide partijen gesloten wordt. Dit kun je zien in de modelovereenkomsten die we hebben gepubliceerd.

Hoe wordt mijn investering contractueel vastgelegd met de onderneming?

Als de leningaanvraag definitief is volgeschreven, wordt er een leningovereenkomst gesloten tussen de ondernemer en de investeerder. NLInvesteert tekent op basis van een verleende volmacht namens alle investeerders, zodat anonimiteit gegarandeerd blijft. Je kunt de modelovereenkomst raadplegen in het voetmenu op onze homepage. 


Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl