Ondernemers, investeerders en financiers komen samen bij NLInvesteert.

Doe je aanvraag.

Ben je ondernemer en heb je financiering nodig voor je bedrijf? Dien direct je aanvraag in.

Achtergestelde lening


Een achtergestelde lening is een leningvorm die wordt gecombineerd met andere leningen die aan een bedrijf worden verstrekt. “Achtergesteld” duidt er op dat bij surseance van betaling of faillissement van een onderneming, eerst de andere leningen worden afgelost en dan pas de achtergestelde lening. Het is dus een leningvorm met een hoger risicoprofiel en daarmee ook een hogere rentevergoeding.

Achtergestelde leningen worden het meest ingezet in combinatie met een bank. Echter ook een cofinanciering met een factormaatschappij, een leasemaatschappij of een institutionele belegger is mogelijk. Om de volledige financieringsbehoefte voor onze opdrachtgevers in te vullen, werken wij ook met achtergestelde leningsovereenkomsten. Zodoende zijn enerzijds ondernemers geholpen en kunnen anderzijds investeerders / alternatieve financiers een mooi rendement maken.

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor ondernemers? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of bekijk de financieringsmogelijkheden

Voor- en nadelen achtergestelde lening investeerders


De hogere rente maakt het voor investeerders interessant om achtergestelde leningen te verstrekken aan bedrijven. Het hogere risico is de andere kant van de medaille. Investeerders doen er dan ook goed aan om bij het verstrekken van een achtergestelde lening zorg te dragen voor zoveel mogelijk spreiding. Een goed gespreide portefeuille is opgebouwd uit minimaal tien verschillende leningen. Maar nog beter is een spreiding over twintig of meer verschillende leningen aan verschillende bedrijven. Als er dan 10% of zelfs 20% van de bedrijven waaraan leningen zijn verstrekt, niet meer terug kunnen betalen (dit noemen we ‘defaults’), wordt er over het algemeen geen negatief rendement behaald.

Voor- en nadelen achtergestelde lening bedrijven


Bancaire financiering blijft voor een onderneming de meest goedkope financieringsvorm. Banken kunnen echter steeds minder vaak in de volledige financieringsbehoefte van een ondernemer voorzien. Dit komt door strengere (kapitaals-)eisen waar banken aan moeten voldoen. Om toch de volledige financieringsbehoefte in te vullen, kan een onderneming er voor kiezen om bovenop de bancaire financiering ook een extra financiering aan te gaan bij een andere partij. Zo lukt het een onderneming dan toch om de volledige financieringsbehoefte in te vullen. In de regel vereist een bank dat een dergelijke lening wordt achtergesteld aan de verstrekte bancaire financiering. Een dergelijke constructie wordt in de markt ook wel een gestapelde financiering, combinatiefinanciering, cofinanciering of pizzafinanciering genoemd.

Waar moet je rekening mee houden bij een achtergestelde lening?


Wanneer je als ondernemer een achtergestelde lening aangaat, dan is het noodzakelijk om een aantal zaken vast te leggen. Normaal gesproken is het van belang om duidelijke afspraken te maken met investeerders wanneer een achtergestelde lening wordt afgesloten. Deze afspraken worden doorgaans vastgelegd in een driepartijenovereenkomst. Het betreft hier de afspraken tussen de bank, de verstrekker van de lening en de ondernemer die de achtergestelde lening ontvangt. Hoewel de inhoud van een driepartijenovereenkomst sterk afhankelijk is per situatie, worden in elk geval de volgende zaken in de overeenkomst opgenomen:


  • Gegevens van de onderneming die de lening aangaat
  • Gegevens van de partij die de lening beschikbaar stelt
  • Het totaal bedrag van de achtergestelde lening
  • Het rentepercentage
  • De manier van aflossen
Indien ke een achtergestelde lening aangaat via ons platform, staan onze adviseurs voor je klaar voor advies en begeleiding. Zo ontstaan er geen onduidelijkheden over rechten of plichten rondom een achtergestelde lening voor alle betrokken partijen.

Overnamefinanciering met behulp van een achtergestelde lening


Een situatie waarbij een achtergestelde lening van grote meerwaarde kan zijn voor beide partijen, betreft een situatie waarin er een overname plaatsvindt. Het komt namelijk vaak voor dat de koper niet over voldoende financiële middelen beschikt om de transactie te kunnen sluiten. In een dergelijke situatie kan de verkoper via een ‘vendor loan’ een deel van de verkoopprijs in het bedrijf laten zitten. Een vendor loan kan dus gezien worden als een vorm van een achtergestelde lening waarbij een deel van de verkoopsom in het bedrijf blijft zitten. Voor de verkoper is het voordeel dat de overname door kan gaan én dat hij of zij na de transactie het overige geldbedrag ontvangt, waarover een extra rentepercentage betaald zal worden. Voor de koper geldt dat de overname kan doorgaan terwijl dit anders niet was gelukt. 

Hoog rendement bij achtergestelde leningen


De rente die ondernemers betalen voor een achtergestelde lening ligt in de regel op 8%-10%. Investeerders ontvangen bij NLInvesteert gemiddeld een netto rendement (na kosten en defaults) van meer dan 7%. Mede dankzij het beperkt aantal defaults (percentage van de verstrekte leningen dat niet meer wordt terugbetaald), staat NLInvesteert met haar nettorendement bovenaan in de “lijstjes”. Bekijk een volledig en actueel overzicht van onze portefeuilledetails


Veelgestelde vragen over achtergestelde leningen


Wat is een achtergestelde lening?

Bij achtergestelde lening wordt de kredietverstekker (de partij die de lening uitgeeft) in het geval van faillissement van het bedrijf (letterlijk) achtergesteld op andere schuldeisers. Ofwel, deze crediteur hoeft dan pas als één van de laatste betaald te worden. Bij faillissement loopt de verstrekker van een achtergestelde lening daarom een verhoogd risico. Doordat deze verstrekkers bereid zijn een verhoogd risico te lopen, hoeft de gefinancieerde aan minder voorwaarden te voldoen. Zo wordt de balans versterkt, zonder aandelenbelang of zeggenschap uit handen te geven. Daar staat dan weer een hogere rente tegenover.

Is een achtergestelde lening eigen vermogen?

Hoewel een achtergestelde lening in de meeste gevallen als vreemd vermogen zal worden gezien, zijn er ook situaties denkbaar waarbij een achtergestelde lening als eigen vermogen gekwalificeerd zal worden. Wanneer u een achtergestelde lening aangaat via het platform van NLInvesteert dan geldt dit voor de bank als eigen vermogen. 

Niels Doorenspleet
Manager Financieringen

Sinds 2001 ben ik actief in financieringswereld. Bij de ABN AMRO was ik verantwoordelijk voor de commerciële interactie tussen individuele klanten en de betrokken bankprofessionals. In 2020 ben ik gestart bij NLINvesteert als Senior Risk Manager en momenteel ben ik actief als Manager Financieringen. Vanuit deze rol adviseer ik ondernemers over bedrijfsplannen, doelstellingen en de realisatie van zowel de plannen als doelen. Door mijn kennis en ervaring weet ik klanten doeltreffend financieel advies te geven.