CBH Hout Blerick B.V.

Herfinanciering aankoop en ontwikkeling percelen Hout-Blerick (Venlo). Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

 CBH Hout Blerick B.V.

Doel:

 Herfinanciering percelen grond Hout-Blerick (Venlo)

Ondernemer:

 Gerrion Becks (1966)

Financieringsbehoefte:

 EUR 510.000,=, waarvan EUR 460.000,= via investeerders NLInvesteert (EUR 100.000,= reeds ingevuld)

Ticketgrootte:

 EUR 1.000,=

Risico:

 4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

 Lening

Vergoeding:

 7,25% rente op jaarbasis

Kosten administratie & informatie:

 0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

 Per maand

Looptijd:

 Minimaal 3 tot maximaal 9 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing vanuit de verkoop van de kavels. Vanaf de tweede kavel zal EUR 110.000,= per verkochte kavel op de lening worden afgelost.

Zekerheden:

 Eerste hypotheek bouwgrond en persoonlijke en gesecureerde borgstelling ondernemer van EUR 150.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Convert Buildings Holding (CBH) transformeert gebouwen in binnenstedelijke gebieden, naar met name (zorg-)woningen in de provincie Limburg. CBH is een bestaande klant van NLInvesteert. Sinds 2020 staan wij in verbinding met Convert Buildings Holding B.V. en hebben wij voor een tweetal vastgoedprojecten de financiering gearrangeerd. Dit betreffen de projecten CBH Heerbaan en CBH Hout-Blerick. Het project CBH Heerbaan is nagenoeg afgerond en zal naar verwachting uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar worden afgelost.

Ten behoeve van de verwerving van twee percelen grond (circa 2.193 m²) te Hout-Blerick (Venlo), met daarop een leegstaand en vervallen bedrijfspand, is in februari 2021 via NLInvesteert een financiering van EUR 435.000,= gearrangeerd. Vooruitlopend op het ontvangen van de onherroepelijke omgevingsvergunning heeft de sloop van de bestaande bebouwing plaatsgevonden en is de grond bouwrijp gemaakt.

Het bouwprogramma van het project (Silohof genaamd) bestaat uit de realisatie van 5 patiobungalows en 2 royale vrijstaande woningen. Door het uitblijven van de onherroepelijke omgevingsvergunning is er vertraging in het project ontstaan. Er is wel voldoende belangstelling voor dit project, hetgeen blijkt dat op alle te realiseren woningen door kandidaat-kopers een optie is genomen. Er is een lijst van 35 belangstellenden voor de woningen. De makelaar is reeds aan de slag om met de kandidaat-kopers een koop-aanneemovereenkomst te sluiten.

Op 15 februari 2022 ontving CBH Hout Blerick bericht dat de Gemeente Venlo een positief besluit heeft genomen ten aanzien van de omgevingsvergunning. Inmiddels heeft de gemeente schriftelijk bevestigd dat op de ingediende zienswijzen een afwijzend besluit is genomen. Formeel kunnen de indieners van de zienswijzen hierop vanaf 22 februari 2022 gedurende 6 weken beroep aantekenen. CBH verwacht niet dat er beroep aangetekend zal gaan worden, gezien de contacten met de omgeving. Daarmee kan de onderneming een volgende fase van de verkoop van de woningen inzetten. De gemeente Venlo heeft op 15 februari 2022 ook al een besluit tot aanduiding van huisnummers genomen.

De in februari 2021 verstrekte lening heeft een looptijd tot 1 maart 2022. Herfinanciering zal vanuit de voorliggende propositie plaatsvinden. Investeerders wordt de mogelijkheid geboden een lening van EUR 460.000,= te verstrekken, met een looptijd van maximaal 9 maanden. CBH verwacht dat gedurende die periode alle kavels verkocht zullen worden waaruit deze herfinanciering wordt afgelost. De rentevergoeding bedraagt 7,25% per jaar. Ten gunste van de investeerders is reeds een eerste hypotheek gevestigd op de kavels en is door de ondernemer een gesecuriseerde persoonlijke borgstelling afgegeven.

Gezien de inmiddels verleende omgevingsvergunning alsmede het groot aantal geïnteresseerde kandidaat-kopers voor dit project lijkt het voor NLI een realistische verwachting dat deze financiering na 9 maanden in zijn geheel is afgelost.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.