Investeren in het MKB:
voor een goed rendement 
en spreiding van risico.
​​​​​​​

Investeren in het MKB


Als er over investeren in het MKB wordt gesproken, gaat dit meestal over participeren. Dus mede-aandeelhouder worden, cq. aandelenkapitaal verwerven. De afgelopen tien jaar is echter ook het investeren middels leningen opgekomen. In plaats van of in aanvulling op een lening van een bank. Bij NLInvesteert is investeren middels leningen alsmede aandelen mogelijk. Afhankelijk van het risicoprofiel en de fase waarin de betreffende onderneming zich bevindt. De beoordeling van het bedrijfsrisico is hierbij cruciaal.

Risicobeoordeling en investeren in het MKB

Je mag een grondige risicobeoordeling van ons verwachten voordat je gaat investeren in het MKB. Onze risicobeoordeling uit zich in een risicoscore, de zogenaamde NLI-score. Onze risicobeoordeling toetst de kredietwaardigheid van een onderneming die financiering zoekt. We leggen hieronder kort uit wat de NLI-score is, hoe wij tot een score komen en waarom de NLI-score sleutelinformatie is voor geldnemer, financier en investeerder.

De NLI-score duidt de kredietwaardigheid van een onderneming en is leidend voor de bandbreedte van de risicoklasse. Wij stellen de NLI-score vast op basis van ons scoringsmodel dat door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is getoetst en goedgekeurd.

De NLI-score wordt bepaald op basis van objectieve en subjectieve maatstaven. De objectieve criteria wegen het zwaarste, maar de subjectieve zijn ook van belang! De jaarcijfers van een onderneming en/of een aangifte omzetbelasting van een privépersoon zijn met name van belang voor het bepalen van de NLI-score. We passen ook subjectieve maatstaven toe bij de berekening van de NLI-score. We kijken bijvoorbeeld naar de branche waarin de onderneming actief is en/of de regio waar het bedrijf gevestigd is. Ook houden we rekening met de ervaring van de ondernemer. Belangrijke factoren in de berekening van de NLI-score zijn:


De NLI-score is zowel voor de geldnemer als een financieringspartij, dan wel een private investeerder van groot belang. Voor een investeerder of financier ten behoeve van het inschatten van het risico bij het verstrekken van de gevraagde financiering. Voor de geldnemer geeft de score inzicht in de aanvraag en mogelijkheden om de financierbaarheid te verbeteren.

Risicobeheer bij het MKB

Financieren van ondernemers levert een mooi rendement op, maar je loopt het risico jouw geld kwijt te raken. NLInvesteert probeert wanbetaling door een effectief risicobeheer zoveel mogelijk uit te sluiten en te voorkomen. Dat doen wij zowel voor de start van een financiering als tijdens de looptijd van een financiering:
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl

Risicobeheer voor de start van de financiering

NLInvesteert beoordeelt iedere financieringsaanvraag zorgvuldig. De NLInvesteert regiodirectie beoordeelt de ondernemer en de onderneming (markt, strategie, team, inrichting, commercie, e.d.). Onze deskundige financieel experts beoordelen de cijfers van de betreffende onderneming op solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Dit levert een overwogen inschatting van het kredietrisico op, uitgedrukt in de NLI-score. Deze score wordt toegelicht. De gewetensvraag die altijd geldt en waar ook antwoord op wordt gegeven is: ‘zou ik hier mijn eigen geld in steken? En waarom?’ Het besluit om een aanvraag daadwerkelijk te publiceren ligt bij de directie van NLInvesteert.

Risicobeheer tijdens de looptijd van de financiering

NLInvesteert laat de ondernemer niet los tijdens de looptijd van de financiering. Minimaal twee keer per jaar ontvang je een update over de ontwikkelingen van de onderneming waaraan u geld uitleent. Zo kan je zelf actief volgen wat er gebeurt.

Risicobeheer bij achterstanden in betaling 

Wanneer een ondernemer, ondanks de zorgvuldige beoordeling vooraf en de begeleiding tijdens de looptijd van de financiering, toch niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, informeren wij jou direct. In overleg met de ondernemer bespreken we, indien gewenst, een nieuwe betalingsregeling. Als de ondernemer failliet gaat zal vanuit de Stichting Zekerheden aanspraak gemaakt worden op de betreffende onderpanden die verbonden zijn aan de lening.

Spreid jouw risico!

Het is raadzaam om niet in één bedrijf te investeren, maar in meerdere. Wij raden aan om vooraf te bedenken hoeveel je wilt investeren en dat over minimaal tien bedrijven te verdelen. Voor investeerders die meer dan €100.000,- willen investeren, is het mogelijk om via NLInvesteert mee te doen in een tweetal fondsen. De fondsen optimaliseren de spreiding van jouw portefeuille.

De NLI-fondsen bieden een alternatief voor of aanvulling op obligaties die door de lage vergoedingen geen/nauwelijks bescherming geven tegen inflatie en voor beleggingen op de beurs met een hogere volatiliteit. De NLI-fondsen geven bovendien de gelegenheid om vermogen te alloceren in verschillende risicoprofielen. NLInvesteert stelt alleen leningen voor aan haar investeerders indien een onderneming reeds winstgevend is en ook een andere professionele partij, bijvoorbeeld een bank, meefinanciert.